Dev Sanskriti Pushtikaran Lok Aradhana Mahayagya

Yoga Guru Shri Dhakaram was honoured as a public austerist in the "Dev Sanskriti Pushtikaran Lok Aradhana Mahayagya" organized by the Akhil Vishav Gayatri Parivaar, (Shantikunj Haridwar)